Brand Identity Design


A good set of brand identity will help you reach good customers!

A brand identity is a unified set of tangible brand elements (such as name, logo, colors, graphic elements, icons, marketing materials, etc.) established criteria.

Mỗi thương hiệu đều có nét cá tính và bản sắc thương hiệu riêng. Do đó, nhiệm vụ của thiết kế nhận diện thương hiệu là làm cho các thành phần trong bộ nhận diện đồng bộ và nhất quán với tính cách và bản sắc của thương hiệu đó, thể hiện trên hạng mục như logo, danh thiếp, tiêu đề thư, bì thư, thẻ thành viên, bao bì, coupon và các tài liệu marketing khác.

VTN Media with a team of highly specialized designers, professional workflow, and many years of experience in foreign markets will help you quickly own a unique and effective brand identity within your budget. , contributing to the success of your brand image.